Schuylkill County - Shendandoah Borough - MedEvac 7 Landing Zone - 04/06/2016 - jkriesher